Projectes europeus

La Unió Europea promou i finança projectes en què col·laboren actors diversos (administracions públiques, acadèmia, empreses i societat civil), de diferents territoris, per explorar i provar noves solucions per als grans reptes alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. Aquests projectes europeus generen espais d'experimentació i aprenentatge, que proporcionen a les administracions públiques noves evidències per replantejar-se polítiques i pràctiques.

En aquest context, la RIS3CAT té oberta una línia de treball per identificar projectes europeus, amb participació de socis de Catalunya, que poden aportar evidències i aprenentatges per a la RIS3CAT i les polítiques públiques. Aquests aprenentatges són especialment importants per a la RIS3CAT 2021-2027.

Les prioritats d'aquesta línia de treball són les següents:

 • Exploració de models de governança participativa que afavoreixin i facilitin la col·laboració entre diversos agents, en el marc d'un territori i entre territoris, per abordar de manera més efectiva reptes sistèmics.
 • Exploració de fórmules per aplicar la recerca i innovació responsable a les estratègies de desenvolupament territorial i, especialment, a les RIS3, mitjançant agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social.
 • Desenvolupament de metodologies i projectes pilot que facilitin a les administracions públiques treballar per reptes i missions, amb un enfocament sistèmic i en col·laboració amb els actors implicats, mitjançant agendes compartides.
 • Exploració d'estratègies que facilitin que les administracions públiques promoguin el desenvolupament de models de negoci que generin valor compartit.
 • Exploració de fórmules que generin sinergies i complementarietats que maximitzin l'impacte de projectes europeus finançats per diferents fonts i programes.

 

 

El SeeRRI (2019-2021) és un projecte conjunt de dotze organitzacions que pertanyen a cinc països diferents. Es finança amb el programa de ciència amb la societat i per a la societat de l'Horitzó 2020.

L'objectiu del SeeRRI és integrar la recerca i innovació responsable a les estratègies d'especialització intel·ligent del territori (RIS3), per promoure ecosistemes de recerca i innovació més responsables i sostenibles, que contribueixin a accelerar la transició cap a un model econòmic sostenible i inclusiu.

En el marc del SeeRRI, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona implementen el Projecte pilot de la B-30 en l'àmbit territorial conegut com la B-30, que inclou els vint-i-tres municipis situats entre Martorell i la Roca del Vallès, en sentit est‐oest, i entre Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès, en sentit nord‐sud. L'objectiu d'aquest projecte és provar que la metodologia de les agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social pot contribuir a articular un ecosistema de recerca i innovació més responsable i sostenible, que permeti abordar de manera més efectiva reptes sistèmics i accelerar la transició cap a la sostenibilitat i el canvi social i l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

 

 

Transform (2020-2022) és un projecte conjunt de tretze organitzacions que pertanyen a cinc països diferents. Es finança amb el programa de ciència amb la societat i per a la societat de l'Horitzó 2020.

En el marc d'aquest projecte, els governs de Catalunya, la Llombardia i la regió de Brussel·les col·laboren amb entitats de recerca i laboratoris de ciència ciutadana, amb l'objectiu de cocrear i experimentar noves metodologies per incorporar la recerca i innovació responsable a les estratègies per a l'especialització intel·ligent (RIS3).

A Catalunya, les activitats se centren a explorar, mitjançant projectes pilot, com es poden incorporar estratègies participatives i metodologies de ciència ciutadana a les agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social, a fi d'abordar de manera més efectiva els objectius de desenvolupament sostenible.

 

 

Panoramed és el projecte de governança del programa Interreg MED, en el qual participen vint-i-un socis de dotze països mediterranis. En aquest projecte, el Govern de Catalunya, mitjançant el Departament d'Economia i Hisenda, lidera el grup de treball d'innovació, que promou projectes estratègics d'innovació per al Mediterrani i elabora recomanacions per a les polítiques d'innovació dels fons europeus del període 2021-2027.

En el marc del grup de treball d'innovació, la Generalitat de Catalunya s'ha centrat a explorar com es pot millorar la governança de les polítiques d'innovació del Mediterrani perquè s'hi generin sinergies i complementarietats que maximitzin l'impacte dels projectes europeus finançats amb diferents fonts i programes. La Generalitat treballa conjuntament amb experts i agents d'innovació de la conca nord del Mediterrani per dissenyar models de governança que facilitin la col·laboració dels diversos agents territorials am fi d'abordar de manera més efectiva reptes sistèmics mitjançant missions i coalicions per al canvi.

Atès que el grup de treball d'innovació se centra en els treballs de l'àmbit de la bioeconomia blava, està estretament vinculat amb l'Estratègia marítima de Catalunya, que planteja la bioeconomia blava com un dels sectors estratègics del país. En aquest sentit, arran de la creació de la Xarxa d'R+D+I Marítima de Catalunya (BlueNetCat) s'han pogut identificar els requisits de recerca i governança necessaris per impulsar la bioeconomia blava a Catalunya. Aquest projecte s'ha desenvolupat en el marc de la RIS3CAT i amb cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020.

Documents de treball en PDF (anglès):

 

 

El Projecte Ecowaste4food (2017-2020) aborda el repte de la prevenció del malbaratament alimentari. Un dels objectius que té plantejats és demostrar que la gestió del malbaratament alimentari contribueix a un model de desenvolupament econòmic territorial més sostenible i inclusiu.

 

En el marc d'aquest projecte, l'Agència de Residus de Catalunya ha impulsat el Pla d'acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya 2019-2020, que  ha proporcionat un marc i un espai de trobada i de col·laboració per a actors de quaranta-set organitzacions molt diverses (amb representació de totes les parts de la cadena de valor), que comparteixen el mateix repte.

 

Els actors han identificat sis prioritats que són clau per donar resposta al repte de la prevenció del malbaratament alimentari:

 1. Generar coneixement per comprendre el fenomen del malbaratament alimentari i com evoluciona en el context del sistema alimentari.
 2. Sensibilitzar, educar i capacitar per a l'acció en la prevenció del malbaratament alimentari.
 3. Prevenir en origen el malbaratament alimentari, de manera que no es descartin aliments en cap punt de la cadena alimentària.
 4. Recuperar i aprofitar els aliments descartats, especialment per al consum humà.
 5. Desplegar un model de governança participativa, basat en la coordinació entre els agents de la cadena alimentària, per generar impacte en el sistema alimentari.
 6. Promoure un marc normatiu que augmenti i acceleri l'impacte de les accions.

 

Per sumar esforços, s'han integrat al Pla d'acció totes les actuacions de les organitzacions participants que contribueixen a les prioritats compartides. La governança i el sistema de monitoratge del Pla d'acció permet als actors valorar conjuntament els progressos de les actuacions i l'impacte en el sistema alimentari. També els permet detectar i analitzar conjuntament sinergies, complementarietats, oportunitats i obstacles, així com explorar i impulsar noves actuacions col·laboratives.

 

El Projecte Ecowaste4food, que finalitza el desembre del 2020, és un primer pas per articular una agenda compartida, en el marc de la RIS3CAT i amb cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027, que abordi de manera eficaç el malbaratament alimentari a Catalunya.

 

 

El projecte CircE (2017-2021) té com a objectiu principal millorar les polítiques públiques per impulsar la transició europea cap a l'economia circular potenciant la col·laboració de les administracions públiques amb empreses i actors del sistema de recerca i innovació.

 

A Catalunya, el projecte identifica oportunitats i barreres per a la transició cap a l'economia circular dels sectors tèxtil i de begudes. El Pla d'acció que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat promou accions amb les prioritats següents:

 • Impulsar la circularitat en el sector tèxtil de Catalunya fixant objectius compartits pels actors privats i públics de la cadena de valor del sector i promovent projectes innovadors i col·laboratius.
 • Organitzar una competició universitària en què es proposin solucions d'economia circular per a reptes reals i urgents del sector tèxtil (Recircula Challenge), amb l'objectiu de fomentar la sensibilització i la construcció de capacitats en economia circular.
 • Analitzar i promoure mesures d'economia circular i de prevenció del malbaratament i dels residus alimentaris en el sector de begudes.
 • Promoure recerca i innovació en reciclatge de plàstic i nous materials per als envasos de begudes.

 

El Pla d'acció és un primer pas per articular, en el marc de la RIS3CAT i amb el cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027, agendes compartides que encaminin els sectors de begudes i tèxtil cap a l'economia circular.

 

 

El projecte HIGHER (2016-2020), coordinat pel Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (PRUAB), té com a objectiu millorar la capacitat d'innovació de les regions europees mitjançant les RIS3.

 

El Pla d'acció de Catalunya consisteix en el disseny i la implementació d'un projecte pilot per articular la participació dels actors de la quàdruple hèlix en les agendes de recerca i innovació de les comunitats RIS3CAT i promoure la recerca i innovació responsable. El projecte es desenvolupa per a la comunitat RIS3CAT INNOÀPAT, en el tema d'aliments intel·ligents. La metodologia (desenvolupada a partir d'espais i instruments de la UAB i el PRUAB) és aplicable a altres àmbits i instruments de la RIS3CAT.

 

El punt de partida del projecte pilot són els quatre reptes seleccionats pels membres de la comunitat RIS3CAT INNOÀPAT (universitats, centres de recerca, centres tecnològics i empreses): 

 • Reduir el malbaratament alimentari.
 • Reduir l'ús de plàstics en l'alimentació.
 • Reduir l'ús d'antibiòtics en la ramaderia.
 • Promoure la nutrició personalitzada.

 

Aquest projecte pilot es desenvolupa en tres fases:

 1. Laboratori d'idees. Consta de diverses sessions de treball en què els actors de la quàdruple hèlix
 • exploren la percepció social dels reptes,
 • defineixen una visió compartida dels reptes,
 • generen idees i
 • exploren, identifiquen i validen possibles línies de recerca i innovació rellevants per a la societat.

 

 1. Programa de generació d'idees. És un programa formatiu i pràctic, en què els participants s'organitzen en grups multidisciplinaris per explorar i desenvolupar models de negoci a partir d'idees de recerca i innovació que aborden algun dels reptes que es treballen. Es preveu una dedicació de 50 hores, distribuïdes en dos mesos. Al final del programa els grups (sis en aquest projecte pilot) presenten el desenvolupament de les idees a un jurat.

 

 1. Desenvolupament de prototips. Les idees que selecciona el jurat es poden desenvolupar als open labs de la UAB, que són espais per a l'experimentació i la innovació oberts als actors de la quàdruple hèlix.

 

La metodologia i els aprenentatges d'aquest projecte pilot són rellevants per articular ecosistemes de recerca i innovació més responsables i sostenibles. Aquests aprenentatges s'apliquen directament al projecte europeu SeeRRI i al desenvolupament de les agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social impulsades en el marc de la RIS3CAT.

 

SMARTY és un projecte de l'Interreg Europa per a la indústria 4.0, que té com a objectius principals:

 • Establir una base comuna d'aprenentatges sobre els principals factors que dificulten el pas cap a la indústria 4.0 a les petites empreses i les possibles solucions.
 • Explorar i intercanviar experiències per promoure, mitjançant els programes operatius regionals del FEDER, el desenvolupament de la indústria 4.0 donant suport a les pimes.

 

En el marc d'aquest projecte, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, col·labora amb actors de l'ecosistema d'innovació de Catalunya amb els objectius següents:

 • Explorar el potencial de les solucions de la indústria 4.0 per accelerar la transició industrial cap a l'economia circular.
 • Explorar fórmules d'innovació oberta i col·laborativa i metodologies de treball per reptes, per a empreses de petita dimensió, a fi d'accelerar la transició industrial cap a l'economia circular.
 • Explorar opcions de finançament en el marc del Programa operatiu del FEDER de Catalunya per al període 2021-2027.