Monitoratge de la RIS3CAT

El sistema de monitoratge de la RIS3CAT ha d'ajudar a entendre com les actuacions emmarcades en aquesta estratègia contribueixen a l'assoliment dels objectius estratègics compartits pels diversos actors implicats. Per això, són clau els elements següents:

 • Una governança que permeti articular tots els esforços, reforci les sinergies i maximitzi l'impacte col·lectiu.
 • Un sistema comú d'indicadors i monitoratge que proporcioni informació dinàmica i rellevant per a la presa de decisions dels actors implicats.

En tant que agenda dinàmica de transformació econòmica i social del territori, la RIS3CAT requereix un sistema de monitoratge dinàmic i participatiu, més focalitzat en l'aprenentatge que en l'assoliment d'uns objectius prèviament establerts. El sistema de monitoratge de la RIS3CAT:

 • És dinàmic, és a dir, evoluciona a mesura que avança el disseny i la implementació de l'estratègia.
 • És participatiu, atès que els actors del sistema
  • estableixen els objectius i indicadors dels seus projectes,
  • proporcionen la informació quantitativa i qualitativa que permet adaptar l'estratègia i
  • determinen el procés d'especialització intel·ligent del sistema de recerca i innovació de Catalunya.
 • Es focalitza en l'aprenentatge i promou l'adaptació contínua de la RIS3CAT i els seus instruments per donar resposta als reptes i oportunitats que s'identifiquen.
 • Permet mesurar i avaluar els resultats i l'impacte.

L'evolució d'aquests indicadors quantitatius es difon mitjançant informes. El novembre del 2017 se'n va publicar el primer, i el segon el maig del 2019:

 

La Plataforma RIS3-MCAT és una eina interactiva per visualitzar l'evolució de l'especialització sectorial i tecnològica de la recerca i la innovació de Catalunya que es finança amb fons europeus.

 

Durant el 2019 es treballa, amb diversos actors d'iniciatives emmarcades en la RIS3CAT, per obtenir, sistematitzar i compartir informació qualitativa rellevant per a la presa de decisions estratègiques. Arran d'aquesta línia de treball, a partir de la segona meitat del 2019 es publicaran casos d'estudi i de bones pràctiques que  serviran de punt de partida per definir el proper període de la RIS3CAT (2021-2027).