Transferència de coneixement

Mitjançant l'instrument de transferència de coneixement, la Generalitat de Catalunya dona suport financer a

 • actuacions que incrementin i optimitzin els processos de valorització del coneixement, de transferència de tecnologia i de protecció del coneixement generat i
 • actuacions de suport i assessorament per a la creació d'empreses i la col·laboració publicoprivada.

Aquest instrument pretén eliminar les barreres existents entre l'àmbit científic i l'empresarial, per facilitar la transferència de coneixement i tecnologia i crear entorns i models de relació que permetin una col·laboració fluida i dinàmica.

Inclou les línies d'actuació següents:

1. Suport financer a les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats catalanes (OTRI)

- Ajuts per implementar plans de millora i optimització dels instruments i processos interns de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya. Es financen actuacions com ara les següents:

 • la creació o ampliació de carteres tecnològiques i de patents,
 • la creació i el reforçament de sistemes de suport a la valorització,
 • l'assessorament i el suport jurídic en els processos de transferència i protecció del coneixement i
 • la prestació de serveis especialitzats.

- L'import total dels ajuts és de 12 milions d'euros del PO FEDER Catalunya 2014-2020.

2. Impuls a la creació d'entitats agregades d'acceleració dels CERCA

- Ajuts per crear entitats agregades d'acceleració dels centres de recerca de Catalunya (CERCA), que facilitin l'optimització de la transferència i l'impacte dels resultats de la recerca al sector productiu. El finançament inclou ajut financer per a una estructura comuna i compartida, que realitzi les funcions següents:

 • valorització i transferència de tecnologia,
 • suport i assessorament als investigadors,
 • assessorament jurídic,
 • suport a la protecció del coneixement i
 • qualsevol altra funció necessària, com a complement de l'activitat pròpia dels centres.

- L'import total dels ajuts és de 15 milions d'euros del PO FEDER Catalunya 2014-2020.

3. Xarxes d'R+D+I

- Ajuts per a xarxes d'R+D+I que duguin a terme programes d'actuació de valorització i transferència dels resultats de la recerca cap al sector empresarial. Aquestes xarxes estan integrades per grups de recerca de diferents entitats i duen a terme actuacions que transversals que ultrapassen les possibilitats de transferència de coneixement de cadascun dels grups. Això permet oferir a les empreses, sobretot les pimes, solucions integrades a problemes tecnològics. A més, els programes d'actuació de les xarxes han de potenciar la interdisciplinarietat i la pluridisciplinarietat.

- L'import total dels ajuts és de 6 milions d'euros, el 50% dels quals procedeix del PO FEDER Catalunya 2014-2020.

4. Innovadors júnior

- Convocatòria internacional, per a emprenedors joves amb potencial d'innovació, per estades d'un any a universitats i centres de recerca de Catalunya. El programa pretén posar en contacte el món acadèmic amb emprenedors que inicien la seva carrera professional. L'objectiu a llarg termini és doble: identificar tecnologies amb prou potencial comercial per generar empreses emergents que les explotin i promoure l'esperit emprenedor en les institucions catalanes de recerca.

- L'import total dels ajuts és d'1,6 milions d'euros l'any, el 50% dels quals els aporta el PO FEDER Catalunya 2014-2020.


 

 • Valor estimat dels projectes: 63,2 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 31,6 milions d'euros
 • Organisme gestor: Direcció General de Recerca i altres entitats

 

Objectius

 • Potenciar els instruments i els processos de valorització i transferència de coneixement de les institucions científiques de Catalunya al món econòmic, empresarial i social
 • Impulsar la col·laboració directa i estable entre institucions científiques i empreses
 • Facilitar la transició de la col·laboració en projectes a l'associació per desenvolupar línies de recerca conjuntes
 • Facilitar la col·laboració entre els grups de recerca i les pimes

Resultats esperats

 • Més alineament entre les actuacions estratègiques dels agents d'R+D+I i les empreses
 • Increment de les actuacions de transferència de coneixement
 • Increment de la col·laboració entre universitats i empreses
 • Increment del nombre d'investigadors que col·laboren amb empreses
 • Increment dels sistemes de protecció del coneixement
 • Millora de la capacitat tecnològica de les empreses de Catalunya, especialment en tecnologies facilitadores transversals
 • Millora del posicionament de les empreses dels àmbits sectorials líders, al mercat internacional