Projectes de l'Administració emmarcats en el paradigma d'innovació i ciència obertes

Per avançar cap al paradigma d'innovació i ciència obertes és imprescindible que l'Administració pública canviï la manera de relacionar-se amb la ciutadania i els agents. Els ciutadans demanen i esperen que el sector públic tingui un paper actiu en les solucions innovadores dels reptes actuals de la societat i garanteixi serveis públics i ocupació de qualitat. Així mateix, la ciutadania demana nous espais de participació i corresponsabilitat en el disseny i la implementació d'aquestes solucions innovadores per als reptes actuals. Per a aquest canvi de relació de l'Administració pública amb la societat, cal renovar els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques, mitjançant la innovació social i la col·laboració estreta amb tots els actors implicats.

 

1. Primeres actuacions de la Generalitat de Catalunya

 • Prova de concepte de la plataforma digital Mapatge de l'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3-MCAT), per al monitoratge del procés d'especialització intel·ligent de Catalunya. Aquesta eina permet el mapatge de les xarxes de col·laboració dels agents d'R+D+I i les empreses de Catalunya que participen en projectes seleccionats a través de convocatòries competitives i facilita la segmentació per àmbits sectorials i tecnologies de la RIS3CAT, així com l'anàlisi de tendències i de comunitats de recerca i innovació en àmbits emergents.
 • Projecte d'innovació i transformació dels sistemes de relació de l'Agència Tributària de Catalunya amb els contribuents per passar a un model digital que incorpori els elements següents:
  • serveis omnicanals, personalitzats i proactius;
  • visió sistèmica, amb focus en el ciutadà;
  • solucions digitals integrades, basades en l'evidència de les dades;
  • participació de la ciutadania i cocreació de serveis, i
  • gestió del risc.
 • Potenciar el desenvolupament de solucions innovadores, centrades en la millora del benestar dels ciutadans i la sostenibilitat del sistema de salut.

 

2. Principals línies d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona

En el marc del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de la RIS3CAT, el programa "Iniciativa de ciutat intel·ligent per al desenvolupament dels serveis públics urbans" preveu les línies d'actuació següents:

 • Desenvolupament de sistemes i models de gestió i prestació de serveis públics en el marc de City Os, fog computing i gestió i explotació de dades massives generades en l'àmbit urbà mitjançant sensors distribuïts en espais, equipaments, mobiliari i vehicles.
 • Desenvolupament de sistemes de prestació de serveis basats en noves plataformes i en el mòbil, incloent-hi mitjans d'identificació i interacció amb validesa administrativa i nous models de transparència i participació ciutadana.
 • Desenvolupament de serveis innovadors d'assistència i atenció social general i especialitzada, basats en la gestió de dades, la integració de sistemes i l'aplicació de noves tecnologies i tècniques associades al tractament de la informació.
 • Desenvolupament de sistemes innovadors en la gestió urbana sostenible del turisme.

 


 

 • Valor estimat dels projectes: 70 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 35 milions d'euros
 • Organisme gestor
  • Coordinació: Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació
  • Gestió dels projectes: departaments de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Objectius

 • Desenvolupar, en col·laboració amb els agents d'R+D+I, les empreses proveïdores i els usuaris dels serveis, solucions innovadores centrades en les necessitats de la ciutadania
 • Millorar els serveis públics mitjançant el desenvolupament de solucions innovadores i avançades
 • Millorar l'experiència dels usuaris dels serveis públics
 • Impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les empreses a Catalunya mitjançant la demanda pública de solucions innovadores
 • Millorar la disponibilitat d'informació a partir de dades obertes, dades massives i dades desestructurades, mitjançant eines d'integració i visualització avançada

Resultats esperats

 • Creació d'una nova generació de serveis públics centrats en les necessitats dels usuaris
 • Consolidació de les administracions públiques catalanes com a capdavanteres en la introducció d'innovacions en els serveis públics orientades a millorar el benestar de la ciutadania
 • Projecció de Catalunya com a regió capdavantera i pol de referència internacional en el desenvolupament de solucions innovadores que generin impacte social i econòmic a partir de nou coneixement
 • Disponibilitat de noves eines d'integració i de visualització de dades obertes en entorns caracteritzats per un gran volum d'informació, que permetin generar noves evidències per a la presa de decisions, en un marc de governança més participativa, i incrementar l'impacte social i econòmic de les polítiques públiques
 • Consolidació de la marca Barcelona com a pol d'innovació digital i com a referència mundial en innovació urbana