Indústria del coneixement

En el context de les línies llavor i producte del Programa d'indústria del coneixement, mitjançant convocatòries competitives de subvencions, es cofinancen amb el PO FEDER Catalunya 2014-2020 actuacions de valorització i transferència dels resultats de la recerca que desenvolupen les universitats i els centres de recerca i innovació.

La línia d'actuació de llavor se centra en la primera fase de valorització (nivells tecnològics TRL 1-2). Del coneixement acumulat en els projectes de recerca sorgeixen idees amb aplicabilitat a nous productes, processos o serveis. Un ajut màxim de 25.000 euros permet al grup de recerca fer les primeres proves de viabilitat, protegir els coneixements generats i planificar les proves de concepte i disseny de preprototip.

Els ajuts, amb un import màxim de 25.000 euros, s'atorguen mitjançant convocatòries competitives a investigadors i grups de recerca d'universitats, centres de recerca i centres tecnològics. Aquests ajuts es complementen amb programes de formació en emprenedoria per a un membre de l'equip.

La línia d'actuació de producte se centra en la fase de prova de concepte i prototip (nivell tecnològic TRL 3-4-5). En aquesta fase l'equip ha de provar la fiabilitat i la viabilitat tecnològica del producte o procés mitjançant el disseny i la construcció de prototips que permetin realitzar les proves necessàries.

Aquest instrument s'implementa mitjançant convocatòries competitives anuals. La subvenció depèn de les despeses elegibles del projecte i és, com a màxim, de 100.000 euros. Els beneficiaris d'aquesta línia també són investigadors i grups de recerca d'universitats, centres de recerca i centres tecnològics.


 

  • Valor estimat dels projectes: 32 milions d'euros
  • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 12 milions d'euros
  • Organisme gestor: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR)

 

Objectiu

 

Augmentar significativament la valorització dels resultats de la recerca i de les tecnologies desenvolupades en les institucions de recerca i innovació, així com la seva transferència al teixit productiu, ja sigui mitjançant la millora de la competitivitat del teixit existent o mitjançant la creació de noves empreses de base tecnològica

Resultats esperats

  • Increment de les actuacions de transferència de tecnologia
  • Increment del nombre de patents originades en universitats i centres de recerca
  • Increment del nombre d'empreses de base tecnològica sorgides del sistema d'R+D+I
  • Augment de la presència d'emprenedors en els grups de recerca