Consulta pública per a l'articulació del 'digital innovation hub' de Catalunya

Aquesta consulta pública, que va estar oberta fins al 30 de novembre, constitueix el primer pas del procés d'elaboració d'un pla d'acció que permeti articular i posar en marxa el digital innovation hub de Catalunya (d'ara en endavant, DIH-CAT).

L'objectiu de la consulta és recollir l'opinió de tots els agents implicats (institucions i persones) en el DIH-CAT sobre les qüestions següents:

 • Reptes i oportunitats
 • Potencials actors implicats i el seu paper
 • Model de governança
 • Funcions, oferta de serveis i model de negoci
 • Actuacions necessàries per a la posada en marxa
 • Fonts de finançament

El mes de desembre es va reprendre el diàleg amb els agents que van participar en aquesta consulta, amb l'objectiu de definir el pla d'acció del DIH-CAT. Es preveu que les actuacions que el Govern impulsi en aquest context puguin tenir cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020, així com altres fonts de finançament complementàries.

Aquesta consulta és una iniciativa dels departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, emmarcada en les estratègies RIS3CAT i SmartCatalonia.

Els digital innovation hubs (d'ara en endavant, DIH) es poden considerar ecosistemes regionals, d'actors molt diversos, que faciliten a les empreses l'accés a suport especialitzat per entendre com els afecten les tecnologies digitals, com poden accedir-hi i com poden impulsar i finançar les inversions necessàries per dur a terme la transformació digital del seu negoci. És a dir, els DIH han de permetre a les empreses accedir fàcilment a tota la informació, les eines i els serveis que siguin rellevants per a la digitalització del seu negoci. Així mateix, els DIH promouen la sinergia entre les tecnologies digitals i altres tecnologies facilitadores transversals.

L'element central dels DIH són els centres de competència, que actuen com a connectors de tots els agents regionals implicats. Es tracta d'espais de formació i experimentació en tecnologies digitals per a les empreses. La tipologia d'aquests centres és ben diversa:

 • Universitats, centres de recerca, centres tecnològics, centres de formació professional i altres entitats tecnològiques especialitzades en l'aplicació de tecnologies facilitadores transversals per solucionar reptes i problemes de les empreses.
 • Espais de fabricació digital que ofereixen formació en tecnologies digitals i equipament per utilitzar-les.
 • Plantes o laboratoris demostradors de tecnologies avançades integrades en processos de manufactura.
 • Línies pilot que ofereixen instal·lacions de producció per a empreses que han desenvolupat nous productes basats principalment en nanoelectrònica o fotònica.
 • Plataformes tecnològiques que faciliten la transformació digital dels processos i productes d'una indústria.  

 

En resum, el suport que aporten els centres de competència al procés de transformació digital de les empreses és la infraestructura tècnica material. Alguns d'aquests laboratoris i plataformes demostradores són a escala local o regional; d'altres, a escala europea (com els que promouen la Iniciativa Vanguard, que ara forma part de la Plataforma S3 o d'Horitzó 2020).

Els altres agents dels DIH se centren en la infraestructura immaterial, orientada a oferir serveis empresarials, tant d'assessorament tecnològic com de finançament. Pimes, grans empreses, empreses emergents, acceleradores, inversors i investigadors també formen part del DIH.

Hi ha força models d'organització regional dels DIH, en funció del nombre d'agents implicats (que en gran part depèn de la dimensió de la regió i del grau de desenvolupament del seu ecosistema d'innovació) i de si l'estratègia amb què s'estructura i articula el DIH l'impulsa el govern (enfocament de dalt a baix) o els agents implicats (enfocament de baix a dalt).

En el període posterior al 2020 les estratègies RIS3 i els DIH tindran un gran protagonisme en els programes marc de recerca i en la política de cohesió. La Comissió Europea ha encarregat l’elaboració d’un mapa i un catàleg dels DIH a Europa i analitza els diferents models regionals per definir quin ha de ser el paper dels DIH en el període posterior al 2020 i com es poden impulsar sinergies i complementarietats entre les diferents fonts de finançament d'Europa millorant l'alineament dels fons europeus, estatals, regionals i locals.

Així mateix, en aquest període la Comissió Europea ja està impulsant l’articulació de xarxes europees de DIH mitjançant el programa Horitzó 2020.