FEDER, Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Plataforma de mapatge de l'especialització intel·ligent de Catalunya

 

Eina interactiva per visualitzar l'evolució de l'especialització sectorial i tecnològica de la recerca i la innovació de Catalunya finançada amb fons europeus


 

La Plataforma RIS3-MCAT és un projecte de govern obert, intel·ligència artificial i visualització de dades, que integra, relaciona i fa interoperables dades obertes de projectes de ciència i innovació, amb la voluntat de contribuir als objectius següents:

 • Comprendre l'impacte dels fons europeus en l'especialització de l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya.
 • Identificar oportunitats per maximitzar l'impacte col·lectiu de la recerca i la innovació a Catalunya a partir de sinergies i de la coordinació d'esforços.
 • Aportar noves evidències que facilitin la presa de decisions dels agents de l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya, impulsin noves dinàmiques de col·laboració i inspirin noves polítiques públiques.
 • Visibilitzar les entitats de Catalunya que participen en les xarxes europees de recerca i innovació.
 • Entendre com contribueixen els fons europeus a donar respostes innovadores als reptes de la nostra societat.

 

Actualment, en fase de prova de concepte, la Plataforma permet mapar i caracteritzar l'activitat de les entitats catalanes en projectes del programa europeu Horitzó 2020 i dels instruments de la RIS3CAT comunitats RIS3CAT i nuclis tecnològics:

 • Mapa de manera dinàmica les relacions entre les entitats del sistema d'R+D+I de Catalunya i detecta la configuració i l'evolució de xarxes i comunitats innovadores en els diversos àmbits d'especialització.
 • Mapa de manera dinàmica la col·laboració de les entitats de Catalunya amb socis internacionals en el marc del programa Horitzó 2020.
 • Mostra l'evolució temporal i la distribució geogràfica dels projectes i dels actors de l'ecosistema d'R+D+I de Catalunya.
 • Permet explorar àmbits de recerca i innovació a Catalunya a partir de més de 15.000 paraules clau.

 

 

La Plataforma RIS3-MCAT facilita la visualització i l'exploració de les dades mitjançant dos nuclis informatius principals:

 

1. Una vista general de les entitats enxarxades, que ocupa l'espai central de la pantalla.

Les entitats estan representades per cercles en què la mida, el color, la situació i les línies que els enllacen actuen com a elements per facilitar la interpretació de les dades. Es poden identificar i seleccionar mitjançant el ratolí.

Des del menú principal es pot canviar el criteri amb què s'agrupen les entitats per mostrar-les enxarxades:

 • alta col·laboració (grups d'entitats que tendeixen a col·laborar més que amb la resta),
 • programes (de l'Horitzó 2020, dels instruments de la RIS3CAT o de tots dos),
 • províncies i
 • tipus d'entitat.

 

També es pot restringir aquesta vista general a subconjunts de dades aplicant-hi filtres per

 • programa,
 • àmbit sectorial,
 • tecnologia,
 • tipus d'entitat,
 • nom d'entitat,
 • paraula clau i
 • període temporal.

 

2. Uns mòduls informatius, situats a la part inferior de la pantalla, que mostren, per a cada conjunt de dades seleccionades a la xarxa, les xifres relatives a

 • nombre de projectes,
 • nombre d'entitats,
 • inversió associada als projectes i
 • nombre de socis de fora de Catalunya.

 

A més a més, aquests mòduls es poden desplegar per visualitzar, mitjançant gràfics, taules i paraules clau, informació més detallada.

 

 

Complementàriament, la Plataforma ofereix la possibilitat de descarregar en format CSV les dades visualitzades i de fer consultes en SPARQL al conjunt de dades integrades.