Els nuclis tecnològics són projectes de recerca i desenvolupament, d'elevat risc tecnològic i amb una forta capacitat de generació d'externalitats a Catalunya, que difícilment es podrien dur a terme de manera exclusivament privada per l'alt risc tecnològic associat. Per això, mitjançant convocatòries competitives, la Generalitat de Catalunya els acredita per obtenir una subvenció del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

Es tracta de projectes amb actuacions d’R+D diferencial i amb una repercussió rellevant al territori i a les empreses catalanes. Les actuacions han de ser intensives en tecnologia i els seus resultats han de tenir  transcendència internacional (podrien participar en convocatòries o licitacions internacionals).

En els projectes es valoritza la generació d'ocupació i d'inversions industrials, així com el manteniment de l'activitat científica i productiva de Catalunya i la participació d'agents científics i tecnològics en les activitats d’R+D que inclouen.

El pressupost mínim global del projecte és de 100.000 euros per als projectes individuals, i de 150.000, per als projectes cooperatius. Els ajuts són, com a màxim, del 50% de la inversió en R+D+I (fins a un màxim de 230.000 euros).

Els projectes, que tenen una durada de dos anys, es focalitzen en les prioritats de la RIS3CAT: aplicació de les tecnologies facilitadores transversals i incidència en un àmbit sectorial líder.

 

  • Valor estimat dels projectes: 60 milions d'euros
  • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 30 milions d’euros
  • Organisme gestor: ACCIÓ
  • Calendari: convocatòries anuals en el període 2015-2020

  • Impulsar projectes, individuals o cooperatius, d’R+D que es duguin a terme a Catalunya
  • Fomentar la cooperació tecnològica entre empreses i agents del sistema de recerca i innovació tant en l'àmbit de Catalunya com en l'àmbit europeu i internacional (en el marc de programes europeus com Eranet o de programes bilaterals amb altres països)
  • Increment de la inversió privada en R+D
  • Millora de la capacitat tecnològica de les empreses de Catalunya, especialment pel que fa a les tecnologies facilitadores transversals
  • Millora del posicionament de les empreses dels àmbits sectorials líders en el mercat internacional
  • Alineament de les actuacions estratègiques dels agents d’R+D+I i les empreses