Convocatòries competitives d'ajuts del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2020), destinades a universitats i centres de recerca, per cofinançar infraestructures de recerca i innovació, a fi de fer-les més competitives des dels punt de vista de la ciència, la innovació i la transferència tecnològica. Es prioritzen els projectes amb més potencial per desenvolupar avantatges competitius i d’impacte en el desenvolupament socioeconòmic del país.

Hi dos tipus de convocatòries:
 1. Ajuts per a actuacions de reforçament de les infraestructures de recerca i innovació (incloses les infraestructures singulars), especialment en els àmbits prioritaris de la RIS3CAT. Aquests ajuts s’atorguen d’acord amb criteris d'excel·lència i amb l'objectiu d'augmentar la capacitat de participació dels investigadors en projectes de l’Horitzó 2020, en projectes de l’ESFRI i en xarxes europees i internacionals.
 2. Ajuts per a inversions en equipament científic i tecnològic i petita infraestructura, adreçats a promoure l'ús eficient i compartit de les instal·lacions i a dotar, els grups i institucions, de les infraestructures i l'equipament necessaris per impulsar el seu lideratge internacional.

 

 • Valor estimat dels projectes: 140 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 70 milions d'euros
 • Organisme gestor: Direcció General de Recerca (les convocatòries per a les infraestructures científiques i tecnològiques singulars es fan conjuntament amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat)
 • Calendari: dues convocatòries el 2015 i dues més el 2018

 • Augmentar la participació dels agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya en projectes de l’Horitzó 2020 i l’ESFRI i en xarxes europees internacionals
 • Incrementar l'impacte de les infraestructures de recerca i innovació en el teixit productiu
 • Increment de la capacitat científica i tecnològica dels investigadors de les institucions de recerca i innovació
 • Increment de la participació dels investigadors en els programes europeus i nacionals de recerca i innovació
 • Millora de l’oferta de capacitat tecnològica per al sistema productiu per donar resposta a les seves necessitats d'innovació
 • Més difusió de les tecnologies facilitadores transversals i de les tecnologies avançades i utilització més intensiva del coneixement per part del teixit productiu