Els grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació, emmarcats en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, són agrupacions d'entitats, empreses o agents, creades amb l’objectiu de resoldre problemes concrets o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu.

Poden formar part d’aquests grups empreses i indústries agràries, agroalimentàries i forestals, cooperatives, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, assessors, empreses tecnològiques i altres agents de la cadena. Mitjançant aquest instrument, la Generalitat estimula la innovació i la transferència de coneixement en els sectors agroalimentari i forestal.

Aquesta iniciativa preveu dos tipus d’ajut:

1. Creació de grups operatius, destinats a sufragar les despeses de plantejament i redacció de projectes innovadors

2. Funcionament de grups operatius, destinats a subvencionar les despeses de realització de projectes pilot innovadors d’aquests grups.

 

  • Pressupost total dels ajuts de la convocatòria del 2016: 3,5 milions d'euros (1,995 milions d'euros del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i 1,505 milions d'euros del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 2014-2020)
  • Organisme gestor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

  • Impulsar la innovació i la transferència tecnològica en els sectors agroalimentari i forestal
  • Promoure la cooperació per a la innovació a les zones rurals
  • Impulsar l'eficiència en l'ús dels recursos, la productivitat i la reducció de les emissions de CO2 en els sectors agroalimentari i forestal, a fi de garantir el desenvolupament sostenible de les zones rurals i la millora de la gestió i el rendiment ambiental
  • Increment de la innovació i la transferència tecnològica en els sectors agroalimentari i forestal
  • Millora de l'eficiència en l'ús dels recursos dels sectors agroalimentari i forestal
  • Augment de la productivitat dels sectors agroalimentari i forestal
  • Reducció de les emissions de CO2 dels sectors agroalimentari i forestal
  • Millora de la gestió i el rendiment ambiental