• Imprimeix

Indicadors Catalunya 2020

Els indicadors que es prenen com a referència per al seguiment de l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) són els dels objectius d'Europa 2020, relatius a formació, ocupació, cohesió social, recerca i innovació, i energia i canvi climàtic. Tot i que aquests indicadors no són exhaustius,

  • són il·lustratius del canvi dinàmic que impulsa l'estratègia Europa 2020 i indiquen clarament el rumb que es vol seguir a llarg termini per garantir el futur d'Europa,
  • serveixen com a punt de referència per orientar les polítiques públiques i
  • permeten realitzar una comparació transparent de tots els àmbits i entre tots els països.

Els indicadors d'Europa 2020 es complementen amb indicadors addicionals sobre l'evolució de l'economia catalana, el dinamisme empresarial i la internacionalització. 

Indicadors de l'economia catalana

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PIB per habitant en paritat de poder de compra (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'INE i l'Eurostat.

Evolució del PIB (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'INE i l'Eurostat.

Pes del VAB de Catalunya a la Unió Europea (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'INE i l'Eurostat.

Abandó escolar (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'INE i l'Eurostat.

Població de 30 a 34 anys amb estudis terciaris (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'INE i l'Eurostat.

Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'INE i l'Eurostat.

Taxa d'atur (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'INE i l'Eurostat.

Emissions de gasos hivernacle (informació disponible en format ODS)

Font: Idescat, a partir de dades de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i de l'Eurostat.

Evolució de la taxa d'activitat emprenedora (informació disponible en format ODS)

Font: 'Informe GEM Catalunya 2016'.

Població de 18 a 64 anys implicada en negocis consolidats  (informació disponible en format ODS)

Font: 'Informe GEM Catalunya 2016'.

Població de 18 a 64 anys que ha abandonat un negoci en els darrers 12 mesos (informació disponible en format ODS)

Font: 'Informe GEM Catalunya 2014'.