Contribució del FEDER als objectius 2020

El Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 és clau per a la implementació de l'ECAT 2020 i la consecució dels objectius 2020. La programació del FEDER de Catalunya fixa objectius específics que s'articulen en tres dels sis àmbits prioritaris de l'ECAT 2020. Aquests àmbits determinen la selecció i la priorització de les inversions del Programa operatiu del FEDER:

El 40,9% del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 es destina als objectius específics següents:

 • Enfortiment de les institucions de recerca i innovació, i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques
 • Impuls i promoció d'activitats de recerca i innovació liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública d'innovació
 • Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres de recerca

 

El 37,9% del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 es destina als objectius específics següents:

 • Foment del desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital.
 • Desenvolupament de l'economia digital per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de les empreses
 • Promoció de serveis públics digitals, l'alfabetització digital, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica i la salut electrònica
 • Creació d'empreses i vivers d'empreses, en particular millora de l'accés a finançament i a serveis avançats de suport
 • Suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i serveis
 • Promoció del creixement i la consolidació de les pimes, en particular millora del seu finançament, la tecnologia i l'accés a serveis de suport avançats
 • Promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
 • Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interès turístic

 

El 21,2% del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 es destina als objectius específics següents:

 • Augment de la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport
 • Avanç de l'avaluació i de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les pimes
 • Millora en l'eficiència energètica i en la reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i les infraestructures i els serveis públics
 • Millora de les xarxes de distribució dirigides cap a les xarxes intel·ligents (smart grids), a través d'inversió en sistemes de tecnologies de la informació i la comunicació
 • Foment de la mobilitat urbana sostenible
 • Foment de la gestió, protecció i manteniment del sòl, dels espais naturals i la biodiverstat, en particular els espais protegits, mitjançant mesures per pal·liar els problemes d'erosió, salinització, desertificació i concentració baixa de matèria orgànica al sòl
 • Millora de l'entorn urbà, rehabilitació de velles zones industrials i reducció de la contaminació relativa al sòl, a l'atmosfera i a l'acústic

El Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 també contribueix a tres prioritats transversals que són clau per avançar cap als objectius el 2020. Aquestes prioritats, a diferència de les anteriors, no tenen una assignació específica al Programa operatiu del FEDER, però s'han de tenir en compte en totes les actuacions:

 1. Equilibri territorial
 2. Internacionalització
 3. Ocupació
 4. Especialització intel·ligent

 

Així mateix, totes les actuacions cofinançades amb el Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020, així com el seu sistema de seguiment i la seva avaluació, s'han d'impregnar dels principis horitzontals de desenvolupament sostenible, igualtat d'oportunitats, i no-discriminació i igualtat entre homes i dones.

Destaquem

Especialització i contribució als ODS

Número 9 de la col·lecció "Monitoratge de la RIS3CAT" (PDF)

Plataforma RIS3-MCAT

Eina interactiva per visualitzar l'evolució de l'especialització sectorial i tecnològica de la recerca i la innovació de Catalunya finançada amb fons europeus