Fons estructurals i d'inversió europeus

Durant el període 2014-2020 la política regional de la Unió Europea es finança mitjançant cinc fons, els fons estructurals i d’inversió europeus (FEIE), regulats pel Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell:

 • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Des de l’any 1975 ofereix suport financer per al desenvolupament i l’ajust estructural de les economies regionals, el canvi econòmic, la millora de la competitivitat i la cooperació territorial a la UE.
 • Fons Social Europeu (FSE). Creat l’any 1958, té com a objectius millorar les oportunitats d'ocupació; reforçar la inclusió social; lluitar contra la pobresa; promoure l'educació, l'adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent, i dur a terme polítiques d'inclusió actives, sostenibles i exhaustives.
 • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Té com a objectius principals fomentar la competitivitat de l'agricultura, la gestió sostenible dels recursos naturals i l'equilibri territorial de les economies i comunitats rurals.
 • Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). Ajuda els pescadors en la transició a la pesca sostenible, i les comunitats costaneres, a diversificar l'economia; finança projectes de creació d'ocupació i millora de la qualitat de vida a les costes europees, i facilita l'accés al finançament.
 • Fons de Cohesió. Ajuda exclusivament els estats membres menys desenvolupats (amb una renda nacional bruta per habitant inferior al 90% de la mitjana de la Unió Europea).

Amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic dels països de la Unió Europea i d’acord amb les prioritats de l’estratègia Europa 2020, la política regional de la Unió Europea emmarca els fons estructurals i d'inversió europeus en onze objectius temàtics comuns.

 1. Potenciar l’R+D+I 
 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l’accessibilitat
 3. Millorar la competitivitat de les pimes
 4. Afavorir el pas a una economia de baixes emissions de carboni i de baixa intensitat energètica en tots els sectors
 5. Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos
 6. Protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
 7. Promoure el transport sostenible i eliminar estrangulacions en infraestructures de xarxa
 8. Promoure l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral
 9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa
 10. Invertir en l’educació, el desenvolupament de les capacitats i l’aprenentatge permanent
 11. Millorar la capacitat institucional i l’eficiència de l’Administració pública