Les principals fonts de finançament de la Unió Europea per a la promoció dels objectius 2020 són:

  • els fons estructurals i d'inversió europeus (FEIE),
  • el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i el Pla Juncker i
  • el programa Horitzó 2020.