• Imprimeix

Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d'R+D+I i el teixit productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020, d'acord amb quatre objectius estratègics, que es corresponen amb quatre eixos d'actuació.

RIS3CAT

Tríptic informatiu

Objectiu estratègic: reforçar la competitivitat del teixit empresarial, mitjançant la millora de l'eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.

Set àmbits sectorials han de liderar la transformació de l'economia catalana cap als objectius 2020:

1. alimentació,
2. energia i recursos,
3. sistemes industrials,
4. indústries basades en el disseny,
5. indústries relacionades amb la mobilitat sostenible,
6. indústries de la salut i
7. indústries culturals i basades en l'experiència.

Àmbits sectorials líders

Objectiu estratègic: potenciar noves activitats econòmiques emergents, a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat.

Un dels reptes de la RIS3CAT és identificar i impulsar noves oportunitats econòmiques en àmbits emergents, a partir de les capacitats tecnològiques (noves activitats generades a partir del canvi tecnològic i d'innovacions d'avantguarda) i de les sinergies entre àmbits sectorials relacionats (entre una branca ben establerta i una altra que és nova i que encara no s'ha acabat de desenvolupar). La RIS3CAT preveu instruments per crear espai per a noves activitats econòmiques basades en una oportunitat de mercat, en una necessitat tecnològica o en nou coneixement generat a partir de la col·laboració d'agents d'àmbits diversos.

Objectiu estratègic: consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors consolidats emergents del territori.

Un dels reptes estratègics de la RIS3CAT és millorar la transferència i la col·laboració entre el sistema d'R+D i les empreses i els mercats. Les capacitats i els coneixements dels centres de recerca i tecnologia relatius a les tecnologies facilitadores transversals (TFT) han de ser un element clau per a la reorientació estratègica de les empreses catalanes, concretament, per a la millora de l'eficiència dels processos productius i per a la reorientació cap a segments de més valor afegit i amb més potencial de generació d'ocupació.

La RIS3CAT es focalitza en les sis TFT següents:

1. les TIC (definició àmplia, que inclou la microelectrònica i la nanoelectrònica),
2. la nanotecnologia,
3. la fotònica,
4. els materials avançats,
5. la biotecnologia i
6. la manufactura avançada.

Tecnologies facilitadores transversals


Objectiu estratègic: millorar globalment el sistema innovador català, reforçar la competitivitat de les empreses (especialment, de les pimes) i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.


Per millorar l'ecosistema d'innovació, la RIS3CAT es focalitza en les polítiques públiques que incideixen més en la qualitat de l'entorn d'innovació:

  • Agenda digital. Suport a projectes en els àmbits de ciutat intel·ligent i de regió intel·ligent, impuls a la innovació digital, desplegament de la banda ampla, suport a la digitalització de les pimes, promoció de les competències digitals de la ciutadania i promoció de l'Administració electrònica.
  •  Suport a l'emprenedoria. Foment de la cultura i la formació emprenedores, millora del marc legal que regula l'activitat empresarial i increment de la connectivitat entre els agents de l'ecosistema emprenedor (oferta i demanda de finançament).
  • Ecoinnovació (innovació al servei de l'economia verda). Promoció de l'ús eficient dels recursos (aigua, energia i altres materials) i estímul de la demanda de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.
  • Suport a la innovació no tecnològica. Promoció de la innovació empresarial relacionada amb nous reptes socials, d'organització, de procés o d'accés a nous mercats.
  • Formació i talent. Impuls d'actuacions que apropen el sistema educatiu a les necessitats del teixit productiu, fomenten l'aprenentatge de l'anglès o contribueixen a captar i retenir talent.
Entorn d'innovació